هزینه ثبت علامت تجاری در ایران

هزینه ثبت علامت تجاری در ایران

 

برای حفظ اعتبار گواهینامه علامت تجاری، باید هزینه ای هر ده سال ظرف یک سال قبل از انقضای ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر ده سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهینامه طبق جدول هزینه ها تادیه گردد والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 

اگر مالک علامت یا نماینده قانونی وی درخواست تمدید علامت را ظرف مهلت یاد شده به اداره ارائه ندهد، تا شش ماه پس از انقضای موعد، باید علاوه بر هزینه ده ساله، جریمه ای معادل نصف هزینه ده ساله علامت را پرداخت نماید تا ثبت گواهی علامت به اعتبار خود باقی بماند.