هزینه ثبت طرح صنعتی در ایران

هزینه ثبت طرح صنعتی در ایران

 

اعتبار گواهینامه طرح صنعتی پانزده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه است. برای حفظ اعتبار گواهینامه، باید هزینه ای سالانه ظرف دو ماه قبل از انقضای پنج سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و هر پنج سال بعد از آن به همین ترتیب تا تاریخ اعتبار گواهینامه طبق جدول هزینه ها تادیه گردد والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

 

اگر مالک طرح صنعتی یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد، علاوه بر هزینه پنج سال جریمه ای معادل نصف هزینه پنج ساله طرح صنعتی را پرداخت نماید ثبت طرح صنعتی به اعتبار خود باقی خواهد ماند.