نسبی

نسبی

 

«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده است» لذا در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

 

شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی است با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در مقابل طلبکاران متضامناَ مسئول پرداخت قروض شرکت هستند ولی در شرکت نسبی «اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است» به موجب ماده ی 184 «در اسم شرکت نسبی عبارت”شرکت نسبی” و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شد عبارتی از قبیل “شرکا” و یا “برادران” ضروری است» بنابراین مانند شرکت تضامنی، در اسم شرکت باید نام شریک یا شرکایی قید و اسم هر یک که برده نمی شود باید شریک مخفی تحت عنوان شرکا و یا برادران ذکر شود.

 

مقررات مربوط به مدیریت شرکت نسبی عیناَ شبیه به شرکت تضامنی است. بنابراین در شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکا و از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب می شود و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل است.

 

برای تشکیل شرکت نسبی می بایست اساسنامه و شرکتنامه تنظیم و سرمایه تماماَ پرداخت گردد و اگر غیر نقدی باشد ارزیابی و تحویل شود.تا زمانیکه سرمایه تماماَ پرداخت نشده شرکت به وجود نمی آید.

 

شرایط اساسی برای تشکیل یک شرکت نسبی عبارتند از:

 

1- وجود حداقل دو شریک

2- پرداخت کل سرمایه ی نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی

3- باید در اسم شرکت عبارت (نسبی) به همراه نام یک شریک قید گردد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی:

 

1) دو نسخه شرکتنامه ی تکمیل شده

2) دو نسخه تقاضانامه ی تکمیل شده

3) دو نسخه اساسنامه ی تکمیل شده

4) تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

5) اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

6) تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکا، مدیران و هیات نظار (در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد)

7) اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضاء هیات مدیره، مدیر عامل

8) دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین

9) دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره

10) اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.