مسئولیت محدود

مسئولیت محدود

 

شرکت با مسئولیت محدود  چیست؟

 

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا  قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت.

 

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

 

ـ در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر می باشند.

ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 1.000.000ریال است.

ـ در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.

ـ انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

ـ مدت مدیریت در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند.

ـ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.

ـ شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد.

ـ مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود توسط هیئت نظار درصورتی خواهند بود که تعداد شرکاء آن از 12 نفر بیشتر باشد.

ـ در شرکت بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.

ـ سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.

ـ مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بصورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود.

ـ تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند.

ـ حق رأی در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

ـ تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می باشند.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 

 • دو برگ تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران.
 • دو برگ شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران.
 • دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 • دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 • فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها روش تعیین نام
 • کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضای هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد )
 • فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن.
 • تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیر دولتی بودن آن
 • اخذ مجوز در صورت نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها

 

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است.