مختلط غیرسهامی

مختلط غیرسهامی

 

شرکت مختلط غیرسهامی چیست؟

 

شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یکم یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود و همچنین باید اشاره شود که شرکت مختلط غیرسهامی، مانند سایر شرکت های تجارتی، دارای شخصیت حقوقی است.

 

این نوع شرکت با حداقل دو شریک قابل تاسیس می باشد اما در این نوع همواره دو گروه سهام دار وجود دارد که بر خلاف سایر شرکتهای تجاری از مسئولیت و تعهد یکسان برخوردار نمی باشند. این شرکت که عموما برای امور تجاری با نامی خاص بین چند شریک ضامن و همپنین یک یا چند شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود و در واقع ترکیبی از شرکتهای تضامنی و با مسئولیت محدود می باشد که دارای شریک ضامن و شریک با مسئولیت محدود است و مسلما شریک ضامن مسئول و متعهد کلیه قروض و تعهدات شرکت می باشد .

 

در نام این شرکت می بایست عبارت “شرکت مختلط” و حداقل نام یکی از شرکای ضامن قید شود. استفاده از  عبارت شرکت مختلط جهت معرفی نوع آن در مقابل اشخاص ثالث و تمایز آن از شرکت تضامنی است. توجه داشته باشید که قید نام شرکای ضامن به جهت حفظ اعتبار شرکت می باشد اما اسامی هیچ یک از شرکاء با مسئولیت محدود نمی بایست در نام قید شود چراکه این نوع شرکاء دارای مسئولیت ضمانتی در مقابل شرکت نمی باشند و مسئولیتشان به نسبت سرمایه اولیه می باشد و نمی توان با اعتبار نام آنان معامله نمود و طبق ماده 143 “هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت، شریک ضامن محسوب خواهد شد.”

 

هیچ یك از شركای ضامن نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل كند. مگر به رضایت تمام شركا و نیز شریك با مسئولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شركا تمام یا قسمتی از سهم الشركه خود را به شخص ثالث انتقال داده و او را در شركت مختلط داخل نماید در چنین صورتی شخص ثالث مزبور حق دخالت در اداره شركت و حق بازرسی در امور شركت را نخواهد داشت.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی :

 

1- یک نسخه‌ی شرکت نامه

2- یک نسخه‌ی مصدق از اساسنامه

3- اسامی شرکا