مؤسسات غیرتجاری

مؤسسات غیر تجاری

 

نكاتي چند در خصوص ماهيت قانوني مؤسسات غير تجارتي

 

درآيين‌نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتی مصوب 1337 آمده است كه مقصود از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتی مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و مؤسساتی است كه براي مقاصد غيرتجارتی از قبيل امور علمي يا ادبی يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه مؤسسين و تشكيل‌ دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

تشكيلات و مؤسسات مزبور مي‌توانند عناوينی از قبيل انجمن، جمعيت و …… امثال آن انتخاب نمايند و اتخاذ عناوينی كه اختصاص به تشكيلات دولتی و كشوری دارد براي مؤسسات ممنوع می باشد.

 

مؤسسات به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

 

1- مؤسساتی كه مؤسسين قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود دارند و اينگونه مؤسسات، مؤسسات انتفاعي غيرتجارتی ناميده مي‌شوند و ثبت آنها در بعضي موارد محتاج مجوز می باشد.

2- مؤسساتی كه مؤسسين آنها قصد جلب منفعت و تقسيم بين خود را ندارند، اينگونه مؤسسات مؤسسه غيرانتفاعی ناميده مي‌شوند و بايستی قبل از ثبت، مجوز از نيروی انتظامی دريافت نمايند.

 

مؤسسات اصولآ و ذاتآ غيرتجارتی مي‌باشند فلذا مؤسسين و مديران مجاز به انجام امور تجارتي كه اختصاص به شركت‌ها و تجار دارد نمی باشند.

مؤسسات بايستی هر ساله دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر كل) تهيه و نسبت به پلمب آن  اقدام  نموده و حساب‌های خود را در آن درج نمايند.

 

روش و مراحل ثبت مؤسسه

 

1- با در دست داشتن اسناد و مدارك به واحد تعيين نام اداره ثبت شركتها مراجعه و نام موسسه توسط مسئول تعيين نام که در روي فرم مربوطه درج گردیده در صورت رعایت کلیه موارد مرتبط با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد.

2- پس از تعیین نام، مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره تحویل می گردد تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.

3- در واحد پذيرش اداره ثبت شركتها، رسيدی كه در آن تاريخ مراجعه متقاضی مشخص شده، ارائه می گردد.

4- در تاريخ تعيين شده با ارائه اصل رسید به قسمت اعلام نتيجه جهت مطابقت و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.

5- در مرحله کارشناسی، پس از ممیزی شکلی و ماهیتی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادات دیگر نسبت به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می گردد.

6- در صورتی که ثبت موضوع فعالیت نیازمند اخذ مجوز باشد، نامۀ استعلام ثبت شرکت صادر می گردد.

7- پس از تهیه پیش نویس، متقاضی می تواند نسبت به پرداخت کلیه حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس مشخص گردیده، از طریق بانک یا دستگاه POS مستقر در اداره و یا از طریق سایر شعب بانک ملی ایران به جدول حساب های بانکی مربوطه اقدام نماید.

8- متقاضی پس از پرداخت هزینه ثبت شرکت نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.

9- مفاد پیش نویس آگهی تائید شده جهت تکمیل امضا و گواهی ” ثبت با سند برابر است ” در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردیده و نسبت به اعطای شماره ثبت و شناسه ملی اشخاص حقوقی اقدام می گردد.

10- متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام نموده و نسخه اصلی آن را به نمایندۀ روزنامه رسمی مستقر در اداره جهت پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن  تحویل می دهد.

11- یك نسخه از آگهي تأسيس موسسه به واحد روابط عمومي مستقر در اداره ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار تحويل و رسيد اخذ می شود.

 

مدارک لازم جهت پذیرش  موسسات غیر تجاری

 

1- تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری

2- تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری

3- کپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیات مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی)

4- کپی کارت ملی برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و شرکاء (در دفاتر اسناد رسمی)

5- درصورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی  شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده(در سربرگ شرکت) و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی

6- ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه

7- ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه