قانون طرح های صنعتی

قانون طرح های صنعتی

 

ماده ۲۰- از نظر اين قانون، هرگونه ترکيب خطوط يا رنگها و هرگونه شکل سه بعدي با خطوط، رنگها و يا بدون آن، به گونه اي که ترکيب يا شکل يک فرآورده صنعتي يا محصولي از صنايع دستي را تغيير دهد، طرح صنعتي است. در يک طرح صنعتي تنها دسترسي به يک نتيجه فني بدون تغيير ظاهري مشمول حمايت از اين قانون نمي باشد.

 

ماده ۲۱- طرح صنعتي زماني قابل ثبت است که جديد و يا اصيل باشد.طرح صنعتي زماني جديد است که از طريق استفاده به هر نحو ديگر قبل از تاريخ تسليم اظهارنامه براي ثبت در هيچ نقطه اي از جهان براي عموم افشاء نشده باشد. مفاد قسمت اخير بند (ه) و بند (و) ماده (۴) اين قانون در خصوص طرح هاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

 

ماده ۲۲- اظهارنامه ثبت طرح صنعتي که به اداره مالکيت صنعتي تسليم مي شود، همراه نقشه ،عکس و ساير مشخصات گرافيکي کالا که تشکيل دهنده طرح صنعتي هستند و ذکر نوع فرآورده هايي که طرح صنعتي براي آنها استفاده مي شود، خواهد بود. اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، اداره مالکيت صنعتي مي تواند نمونه واقعي يا ماکتي از آن به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اظهارنامه مشمول هزينه مقرر براي تسليم آن خواهد بود.

اظهارنامه بايد دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردي که متقاضي همان طراح نيست،اظهارنامه بايد به همراه مدرکي باشد که ذي حق بودن متقاضي را براي ثبت طرح ثابت نمايد.

 

ماده ۲۳- مفاد مواد (۵)، (۹) و بند (ج) مواد (۱۱) و (۱۵) اين قانون درخصوص طرح هاي صنعتي نيز قابل اعمال است.

 

ماده ۲۴- دو يا چند طرح صنعتي را مي توان در يک اظهارنامه قيد و تسليم نمود، مشروط بر آن که مربوط به يک طبقه بندي بين المللي و يا مربوط به يک مجموعه يا ترکيبي از اجزاء باشد.

 

ماده ۲۵- ممکن است ضمن اظهارنامه درخواست شود که انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي از تاريخ تسليم اظهارنامه حداکثر تا دوازده ماه و يا اگر ادعاي حق تقدم شده است از تاريخ حق تقدم به تأخير افتد.

 

ماده ۲۶- متقاضي مي تواند تا زمانيکه اظهارنامه درجريان بررسي است،آن را مسترد نمايد.

 

ماده۲۷- بررسي، ثبت و انتشار آگهي طرح صنعتي به ترتيب زير خواهد بود :

 

الف- تاريخ اظهارنامه همان تاريخ تسليم آن به اداره مالکيت صنعتي است، مشروط بر اين که در زمان تسليم، اظهارنامه حاوي کليه اطلاعاتي باشد که شناسايي متقاضي و همچنين نمايش گرافيکي کالاي متضمن طرح صنعتي را ميسر سازد.

 

ب- اداره مالکيت صنعتي پس از وصول اظهارنامه، آن را از نظر مطابقت با مفاد ماده (۲۲) و نيز اين که طرح صنعتي مذکور، وفق مقررات مندرج در ماده (۲۰) و بند (و) ماده (۴) و مقررات مربوط مي باشد، بررسي مي کند.

 

ج- در صورتي که اداره مالکيت صنعتي تشخيص دهد شرايط موضوع بند (ب) اين ماده رعايت شده است طرح صنعتي را ثبت و آگهي مربوط را منتشر و گواهي ثبت آن را به نام متقاضي صادر مي نمايد در غير اين صورت اظهارنامه را مردود اعلام مي کند.

 

د- هرگاه درخواستي طبق ماده (۲۵) ارائه شده باشد،پس از ثبت طرح صنعتي ،نمونه طرح و مفاد اظهارنامه منتشر نمي شود. در اين صورت اداره مالکيت صنعتي، يک آگهي حاوي تأخير انتشار طرح صنعتي مذکور و اطلاعات مربوط به هويت مالک طرح ثبت شده و تاريخ تسليم اظهارنامه و مدت تأخير درخواست و ساير امور ضروري را منتشر مي کند. پس از انقضاء مدت تأخير درخواست شده اداره مالکيت صنعتي آگهي طرح صنعتي ثبت شده را منتشر خواهد کرد. رسيدگي به دعوي راجع به يک طرح صنعتي ثبت شده در مدت تأخير انتشار آگهي مشروط به آن است که اطلاعات مندرج در دفاتر ثبت و اطلاعات مربوط به پرونده اظهارنامه به شخصي که عليه او دعوي اقامه مي شود به طور کتبي ابلاغ شده باشد.

 

ماده ۲۸- حقوق ناشي از ثبت طرح صنعتي، مدت اعتبار و تمديد آن به شرح زير است:

 

الف- بهره برداري از هر طرح صنعتي که در ايران ثبت شده باشد، توسط اشخاص، مشروط به موافقت مالک آن است.

 

ب- بهره برداري از يک طرح صنعتي ثبت شده عبارت است از : ساخت، فروش و وارد کردن اقلام حاوي آن طرح صنعتي

 

ج- مالک طرح صنعتي ثبت شده ، مي تواند عليه شخصي که بدون موافقت او افعال مذکور در بند (ب) اين ماده را انجام دهد يا مرتکب عملي شود که عادتا” موجبات تجاوز آينده را فراهم آورد، در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

 

د- مدت اعتبار طرح صنعتي پنج سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن خواهد بود. اين مدت را مي توان براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر پس از پرداخت هزينه مربوط تمديد نمود. پس از انقضاء هر دوره که از پايان دوره شروع مي شود، يک مهلت شش ماهه براي پرداخت هزينه تمديد گرديده و همچنين جريمه تأخير در نظر گرفته خواهد شد.

 

ماده ۲۹- هر ذي نفع مي تواند از دادگاه ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد ثابت کند که يکي از شرايط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) رعايت نشده است و يا کسي که طرح صنعتي به نام وي ثبت شده پديدآورنده آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست. مفاد قسمت اخير ماده (۱۸) در اين خصوص نيز اعمال مي شود.