شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا نوع 1»

شرکت‌های دانش‌بنیان «نوپا نوع 1»

 

شرکت­های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که «كالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در «فهرست كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 1» را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارها، ساخته و ارایه نمایند، بصورت شرکت «نوپا نوع 1» تایید می­شوند.

 

فهرست كالاها و خدمات دانش‌بنیان سطح 1: فهرستی که بعنوان محصولات در حوزه فناوری­های برتر و با ارزش افزوده بالا و پیچیدگی فنی بالا، به تصویب کارگروه می‌رسد.