تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

 

برخی از شرکت‎ها‎ به دلایل مختلفی تصمیم به تغییر نام شرکت خود دارند که این امر با رعایت شرایط ویژه ای صورت می‎گیرد البته بعد از تغییر نام شرکت، شماره ثبت، تاریخ ثبت و سایر شرایط شرکت تغییری پیدا نمی‎کند و تنها نام سابق آن تغییر می‎کند.

 

تغییر نام شرکت متضمن مراحل ویژه ای است. نامی که قرار است انتخاب گردد، منوط به رعایت کلیه ی قوانین و دستورات مربوط به اسم شرکت ها و اخد مجوزهای لازم خواهد بود. در ضمن، تصمیمات در خصوص تغییر اسم شرکت ها در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شوند.

 

مراحل و شرایط تغییر نام شرکت

 

– تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

– تنظیم یک صورت جلسه و امضاء توسط تمامی شرکا و هم چنین قید کردن میزان سهام خود

– ضرورت ارائه مدارک و رعایت تشریفات دعوت طبق اساسنامه شرکت و قانون تجارت

– انتخاب هیأت نظار در صورتی که تعداد شرکا بیشتر از 12 نفر باشد.

– امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار

– مراجعه یکی از شرکا و یا وکیل رسمی شرکت در مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت مبلغ حق ثبت نام

– ارائه فیش بانکی و اصل صورتجلسه به واحد تعیین نام

– تحویل صورتجلسه به قسمت پذیرش تحویل بعد از تعیین نام و اخذ موافق مسئول مربوطه و امضای دفاتر ثبت

 

آنچه در مورد صورتجلسه تغییر نام شرکت باید رعایت نمود:

 

– ارسال کلیه ی صورتجلساتی که روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تهیه شده با امضای اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی

– ضرورت رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات در صورت تشکیل جلسه با حضور اکثریت شرکاء

– چنانچه شرکا اصالتاَ یا ولایتاَ زیر صورتجلسه را امضاء می کنند لازم است با قید عنوان باشد واگر وکالتا امضاء می کنند ارائه وکالت رسمی با تصویر برابر اصل آن الزامی است.

– انتخاب هیأت نظار که مرکب از سه نفر از شرکا است در صورت تعداد بیشتر از 12 نفر که در زیر صورتجلسه باید نام اعضای هیأت نظار نوشته و امضا شده باشد.

– تهیه صورتجلسه در سه نسخه و امضای اعضای هیأت مدیره و ارسال یک نسخه از آن ظرف مدت سه روز بعد از پذیرش نهایی در سامانه از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

– درج بارکد پستی در سیستم

 

مدارک لازم جهت تغییر نام شرکت :

 

الف) مراحل ثبت تغییر نام شرکت سهامی خاص:

– تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

– تنظیم صورتجلسه و امضای هیأت رئیسه

– انجام تشریفات دعوت مطابق اساسنامه شرکت و قانون تجارت

– تحویل اصل صورتجلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده به اداره ثبت شرکتها

– پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و تحویل فیش به اداره ثبت شرکتها

– تحویل اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده به اداره ثبت شرکتها

– تأیید نام انتخابی توسط مسئول تعیین نام اداره ثبت شرکتها بعد از تحویل مدارک

 

ب) مراحل تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود:

– تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

– تنظیم صورتجلسه و امضای کلیه شرکا با قید نمودن میزان سهام خود در شرکت

– انتخاب و عنوان نمودن نام اعضای هیأت نظار در صورت جلسه در صورتی که تعداد شرکا بیش از دوازده نفر باشد.

– امضای صورتجلسه توسط هیأت نظار

– مراجعه ی یکی از شرکا یا وکیل شرکت به واحد تعیین نام اداره بعد از یک ماه

– ثبت آگهی بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه