تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

 

آدرس شرکت مکانی است که هنگام ثبت شرکت در اساسنامه قید می گردد. پس از ثبت شرکت می توان نسبت به تغییر آدرس اقدام نمود.

 

برای تغییر آدرس شرکت، سهامداران و یا شرکا می توانند با تشکیل صورتجلسه ای با نام مجمع عمومی فوق العاده نسبت به تغییر محل شرکت اقدام نمایند. البته این نکته نیز قابل ذکر است که هیئت مدیره می تواند به هر کجا که صلاح و مصلحت است آدرس شرکت را تغییر دهد و شعباتی برای شرکت تاسیس نماید. لذا تغییر آدرس شرکت توسط تصمیم هیئت مدیره (درصورتی که در اساسنامه چنین اختیاری به هیئت مدیره داده شده باشد) و یا مجمع عمومی فوق العاده قابل اجرا است.

 

مراحل تغییر آدرس شرکت متناسب با نوع شرکت متفاوت است. چنانچه شرکت در طول حیات خود نیاز به تغییر محل پیدا نماید مراحل و مدارک لازم تغییر شرکت سهامی و تغییر شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف) مراحل تغییر آدرس شرکت سهامی:

– تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضای هیات رئیسه رسیده باشد.

– رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت قابل ذکر است هر گاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه به هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد، هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام می کند. چنانچه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد، باید پرونده شرکت به شهرستان مربوطه با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال شود.

 

ب) مراحل تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

در تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود، مجمع عمومی فوق العاده جلسه ای را تشکیل داده و صورتجلسه ی مربوط به موضوع را تنظیم می نماید که کلیه ی اعضای شرکت ( شرکا) با قید کردن مقدار سهام خود باید آن را به امضاء برسانند.

 

در صورتی که تعداد شرکا زیاد باشد مطابق با ماده 109 قانون تجارت، هیأت نظار انتخاب شده و اسامی اعضای هیأت نظارت در صورتجلسه تنظیمی درج می گردد و آنها باید صورتجلسه را امضا کنند. این صورتجلسه باید حداکثر یک ماه بعد از تاریخی که مجمع تشکیل شده به وسیله اعضای شرکت یا وکیل رسمی آن به اداره ثبت شرکتها تحویل داده شود و ثبت گردد.

 

هر زمان اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه ی آن به هیأت مدیره داده شده بود، هیأت مدیره باید صورتجلسه ای در رابطه با ثبت تغییر محل تنظیم نمایند و اگر تغییر محل از یک شهرستان به شهرستان دیگر صورت بگیرد پرونده شرکت مربوطه مطابق بادرخواست هیأت مدیره و تنظیم و تصویب صورتجلسه به شهرستان مربوطه ارسال می شود.

 

آنچه در مورد صورتجلسه تغییر آدرس شرکت باید رعایت نمود:

 

– صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

– صدور سه نسخه از صورتجلسه و امضای کلیه شرکا.

– چنانچه تغییر آدرس شرکت از یک خیابان به خیابان دیگر باشد تنها کافی است یک صورتجلسه تغییر آدرس تنظیم نمود.

– چنانچه جلسه با اکثریت شرکا تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یاقانون تجارت با ارایه مستندات ضروری است.

– شرکا نام خود را همراه با ذکر میزان سهام در صورتجلسه نوشته و امضا کنند.

– در صورت زیاد بودن تعداد شرکا هیأت نظار مرکب از سه نفر از شرکا. تشکیل می شود.

– اگر اختیار تغییر محل، وظیفه هیأت مدیره باشد صورتجلسه با استفاده از نمونه تنظیم و به مدت 3 روز به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود و بارکد پستی در سیستم درج می شود.

 

به طور کلی، شرکت ها برای ثبت تغییرات می بایست اقدامات ذیل را انجام دهند:

 

–  تنظیم صورتجلسه و امضا ذیل تمام اوراق توسط شرکا

–  مراجعه به سامانه ی اداره ثبت شرکت ها

–  بارگذاری مدارک و درج اطلاعات خواسته شده در سامانه ی فوق

–  ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت شرکتها

–  مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های قانونی مقرر جهت اخذ آگهی تغییرات

–  پرداخت هزینه روزنامه رسمی

–  صدور آگهی