اخبار سمینارها

جستجو در مطالب

برگزاری سمینار آموزشی در بنیاد ملی نخبگان زنجان سال 93

کارگاه آموزشـي "نحـوه ثبـت اختـراع بيـن المللـي" در بنیـاد برگـزار شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد نخبـگان اسـتان، کارگاه آموزشـي "نحـوه ثبـت اختـراع بيـن المللـي" از سـاعت 9:30 الـي 15:30 روز سـه شـنبه مـورخ 93/03/20 در محـل بنيـاد نخبـگان اسـتان توسـط مهنـدس میـرداوودی برگـزار شـد. موارد مطرح شده در کارگاه: - تبيين مفهوم اختراع - مالکيـت فکـري در محيـط صنعـت، آثـار ادبـي و هنـري و حقوق مربوط به سـاير دارايـي هاي فکري - مفهـوم ثبـت اختـراع بيـن المللـي (PATENT) و انـواع سيسـتم ثبـت اختراع - انـواع بانـک هـاي اطالعاتـي پتنـت و نحـوه جسـتجوي اختراعـات ثبـت شـده در آنهـا - فرآيند ثبت اختراع در آمريکا - پاسـخ بـه سـواالت مطرح شـده توسـط مخترعين.

طراحی و توسعه: وب نگاران پارسه